Link velocity & Idea from Google patent

บอกเลย คำว่า “link velocity” นั้นเป็นคำที่คนทำ seo (seo community) นั้นสร้างคำนี้ขึ้นมาโดยให้คำอธิบายว่า “Link velocity คือความเร็วในการเพิ่มจำนวนของลิงค์เข้าสู่หน้า url หรือเว็บไซต์ที่ต้องการดันอันดับ หรืออัตราการเติบโตของลิงค์ในแต่ละช่วงเวลา” ซึ่งการพัฒนาทางด้านลิงค์นั้นสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพได้หลากหลายมิติที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีและไม่ดี

Continue reading